Manifest pel dret a l’educació i el dret a la salut
16/11/2021

A Catalunya, vacunar no és obligatori per llei, sinó que és una opció que es tria.

La normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya respecte a la vacunació per accedir als centres educatius i, concretament, els requisits que cal complir a l’hora de matricular del 1r cicle d’infantil (de 0 a 3 anys), diu que cal presentar “còpia del carnet de vacunacions de l’alumne/a. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

El reglament de funcionament i règim intern de l’escola bressol municipal “El Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar, respecte a la vacunació a l’hora de matricular del 1r cicle d’infantil, actualment diu: “cal carnet de vacunacions degudament emplenat i actualitzat segons el calendari de vacunacions oficial per la franja d’edat de 16 setmanes a 3 anys.”

El reglament de l’escola bressol municipal, que data del 2003 i ha sofert diverses modificacions, al ple de 20 de febrer de 2012 s’aprova per unanimitat -això és amb el suport de tots els grups polítics que hi havia en aquell moment a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar (5 vots de CiU, 3 vots de Junts per Sant Pol, 2 vots d’ICV, 1 vot d’ERC i 1 vot del PP). Un reglament que contradiu la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de rang superior, perquè omet (no sabem si per desconeixement, oblit o intencionadament) la part de la normativa que diu que, en cas que l’infant no hagi estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial. Per tant, d’aquí es desprèn que l’escola bressol ha d’acceptar els infants no vacunats amb un certificat mèdic oficial, i no ho fa. El reglament de l’Ajuntament vulnera així la normativa superior a la qual s’ha d’acollir. De fet, en el mateix ple de 2012 es reconeix que: “En el reglament vigent en aquest moments, es regulaven aspectes que no corresponen a un reglament de funcionament, ja que ja existeixen instruments normatius superiors que no es poden contradir amb una norma de rang inferior.”

Diversos aspectes són els que s’han anat modificant al llarg dels anys; pel que fa al requisit de vacunació, també s’ha anat modificant: des d’acceptar un certificat mèdic el 2008 –tal com diu la normativa de la Generalitat-, fins a ometre’l (modificació del 2010, on hi ha al·legacions per part de l’AMPA, entre les quals s’al·lega que l’Ajuntament ha aprovat el reglament sense tenir en compte el consell escolar), oscil·lant entre ser requisit indispensable per fer la preinscripció o per fer la matrícula, fins arribar a la versió actual del reglament, el més restrictiu, ja que no contempla la possibilitat de presentar certificat mèdic i a més, es demana carnet de vacunació actualitzat des de la preinscripció. Aquesta última modificació sobre l’acord unànime del 2012, s’aprova per ple l’abril del 2019, amb 8 vots a favor -5 de PdCat i 3 de Junts per Sant Pol-, 3 abstencions -2 d’ERC i 1 d’ICV- i cap vot en contra.

Vivim en una societat formalment lliure i democràtica on els individus som subjectes amb drets com l’educació i la salut. Contribuïm al benestar de la comunitat, també, a través dels impostos i la necessària redistribució de la riquesa articulada a través de l’estat social.

Tots els ciutadans paguem impostos per a obtenir uns serveis públics dignes, que s’han d’oferir per igual a tota la ciutadania sense discriminacions de cap tipus. L’administració pública ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans sense distinció i en aquest cas, no ho va fer: va vetar l’entrada a l’única escola bressol municipal que hi ha a Sant Pol de Mar, sense donar una alternativa a la família. I fent-ho, no va donar compliment a la normativa legal vigent.

Ens trobem davant una situació d’abús d’autoritat, de vulneració de drets fonamentals com el dret a la llibertat ideològica, el dret a la igualtat, el dret a la dignitat i el dret a la integritat física i mental i, alhora, davant una vulneració de la prohibició de la discriminació, malgrat el mateix reglament parla sempre que s’admetran els infants “sense cap criteri discriminatori” i concretament, quan parla dels drets dels infants, diu que han de ser “tractats amb estimació i respecte en la seva integritat i en les seves diferències com a ésser humà amb drets plens” i que “no hi haurà cap tipus de discriminació per lloc de naixement, sexe, llengua, creença o ideologia tant pel que fa als nens, els seus pares/tutors i personal docent.” Els drets i les llibertats només es poden regular per llei, no per reglament municipal.

Des d’una perspectiva de salut, cal tenir present el que diu la llei bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica: que tota actuació en l’àmbit de la sanitat requereix el previ consentiment del pacient i, després d’haver rebut una informació adequada, aquest té dret a decidir lliurement entre les opcions clíniques disponibles, i també té el dret a negar-se al tractament. Cal respectar el concepte de salut de cadascú, que pot ser divers.

Per tot l’exposat, demanem a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar que, pel que fa a la vacunació, adeqüi el reglament de funcionament i règim intern de l’escola bressol municipal “El Pi del Soldat” de Sant Pol de Mar a la normativa legal vigent que marca el Departament d’Educació de la  Generalitat de Catalunya, marc al qual s’acull, tal com reconeix el mateix reglament.

Només així s’adequa el reglament de funcionament i règim intern a la normativa del Departament d’Ensenyament i es compleix amb la prohibició de la discriminació.

Alhora, demanem a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a l’administració en general, que el tracte amb la ciutadania sigui digne, i que es compensi adequadament les persones afectades per la discriminació patida i les seves conseqüències.

L’estat d’alarma per la COVID-19 ha empitjorat la restricció dels nostres drets, i amb la limitació de la mobilitat i l’accés a espais tancats a qui no accepti vacunar-se, es pretén consolidar aquesta restricció de drets. Davant del segrest del relat públic per part de fons d’inversió propietaris de la indústria farmacèutica, la banca i els mitjans de (des)informació, manifestem la necessitat de recuperar l’esperit crític, bàsic per a la preservació dels drets i la democràcia enfront de nous totalitarismes.

LLV
Informe de la Meningitis infecciosa en España

Informe de la Meningitis infecciosa en España

El riesgo para la salud de la población española de morir de meningitis es mayor tras la aplicación de las campañas masivas de vacunación de las MMC, MMB, Hib. Aconsejamos no utilizar masivamente estas vacunas y no llevar a cabo estos gastos económicos innecesarios....

00 –  Illes Balears, modificación Ley de Salud Pública

00 – Illes Balears, modificación Ley de Salud Pública

El 13 de Julio del 2021 se publicó en el BOE la Ley de Obligación Sanitaria Islas Baleares. Ante esta declaración del gobierno balear tenemos que considerar lo siguiente:   1 Esta Ley ha sido aprobada por el Gobierno de las Islas Baleares, luego sólo tiene efecto...